תעריפים

תעריפים

מחירון לקוחות מרכז - 2013

 

 


 

 

 

חיוב התעריפים נעשה בכפוף להנחיות רשות הגז. להלן תמצית נתונים מתוך רישיון החברה (רק הוראות הרישיון תחייבנה את החברה):

 

  "תעריפי החלוקה ותעריפי החיבור יוטלו על כל הצרכנים ועל כל המשווקים, לפי העניין, וייגבו מהם ללא הפליה, ובין היתר, בלי להביא בחשבון את זהות המשווק שממנו קונים הצרכנים את הגז הטבעי. "

 

 

 

הגדרות צרכנים:

  "צרכן גדול" – צרכן שמקבל שירותים בעבור צריכה שנתית של גז טבעי העולה על 1,000,000 מטר מעוקב;

 

   "צרכן בינוני" – צרכן שמקבל שירותים בעבור צריכה שנתית של גז טבעי העולה על 100,000 מטר מעוקב ואינה עולה על 1,000,000 מטר מעוקב;

 

  "צרכן קטן" – צרכן שמקבל שירותים בעבור צריכה שנתית של גז טבעי העולה על 10,000 מטר מעוקב ואינה עולה על 100,000 מטר מעוקב;  

 

  "צרכן קטן מאד" – צרכן שמקבל שירותים בעבור צריכה שנתית של גז טבעי שאינה עולה על 10,000 מטר מעוקב;

 

  "צרכן מרוחק" – צרכן מרוחק הוא כל אחד מאלה:

 

  (1)   צרכן קטן מאד וצרכן קטן, שהמרחק בינו לבין רשת החלוקה עולה על 300 מטרים;

 

  (2)   צרכן בינוני שהמרחק בינו לבין רשת החלוקה עולה על 3,000 מטרים;

 

  (3)   צרכן גדול שהמרחק בינו לבין רשת החלוקה עולה על 6,000 מטרים.

 

 עדכון תעריפי החיבור והחלוקה יבוצע לפי האמור ברישיון שניתן לחברה ממשרד התשתיות הלאומיות, סעיפים 48-49."

 

 

 

תעריפים (נכון ליום 1/11/2010)

 

 

תעריפי חיבור: 

התעריפים החד-פעמיים שהחברה תגבה במשך כל תקופת הרישיון בעבור חיבור צרכנים לרשת החלוקה, הם אלה:

 

 •  לחיבור צרכן גדול – 86,322 ש"ח (הסכום שנקבה החברה לעניין זה בהצעה);
 •  לחיבור צרכן בינוני – 53,951 ש"ח (הסכום שנקבה החברה לעניין זה בהצעה);
 •  לחיבור צרכן קטן – 2,465 ש"ח;
 •  לחיבור צרכן קטן מאוד – 1,479 ש"ח.

 החברה רשאית לגבות, בעבור חיבורו של צרכן מרוחק לרשת החלוקה, תוספת לתעריף החיבור הנ"ל.

 

 התוספת לתעריף החיבור שתגבה החברה בעבור חיבור צרכן מרוחק תהיה בסכום השווה למכפלת 227 ש"ח למטר (המחיר שנקבה החברה לעניין זה בהצעה) במספר המטרים שבמרחק, כאמור בסעיף 46.2 ברישיון שניתן לחברה ממשרד התשתיות הלאומיות; הסכום האמור יעודכן לפי הוראות סעיף 49.

 

 

 

תעריפי חלוקה

התעריפים שהחברה תיגבה במשך כל תקופת הרישיון (בכפוף לאמור בסעיף 48) בעבור מתן שירותי החלוקה יהיו התעריפים שנקבה בהצעה, בהתאם לשיוך הצרכן לקטגוריית צריכה (צרכן קטן מאד, צרכן קטן, צרכן בינוני או צרכן גדול), כדלקמן:  

 

 •  לצרכן גדול – 0.1491 ש"ח (הסכום שנקבה החברה לעניין זה בהצעה) למטר מעוקב של גז טבעי; 
 •  לצרכן בינוני – 0.1506 ש"ח (הסכום שנקבה החברה לעניין זה בהצעה) למטר מעוקב של גז טבעי;  
 •  לצרכן קטן – 0.1711 ש"ח (הסכום שנקבה החברה לעניין זה בהצעה) למטר מעוקב של גז טבעי; 
 •  לצרכן קטן מאוד – 0.1777 ש"ח (הסכום שנקבה החברה לעניין זה בהצעה) למטר מעוקב של גז טבעי;

 

 

הערות בנוגע לתעריפי חלוקה באזור המרכז

 • עלתה הכמות הכוללת של הגז המועבר ברשת לצרכנים בשנה מסויימת על 450 מיליון מ"ק, יופחתו תעריפי החלוקה הנ"ל ב-60% החל מהראשון לינואר בשנה העוקבת.
 • עלתה הכמות הכוללת של הגז המועבר ברשת לצרכנים בשנה מסויימת על 600 מיליון מ"ק, יופחתו תעריפי החלוקה הנ"ל ב-75% החל מהראשון לינואר בשנה העוקבת.
 • עדכון התעריפים הנ"ל יבוצע אחת לשישה חודשים או אם סל המדדים השתנה ביותר מ-4% מיום העדכון הקודם, לפי המוקדם.

* כל הסכומים הנקובים לעיל אינם כוללים מע"מ